Kurzy stavebnictví

Z technické oblasti nesmí chybět základní kurz stavebnictví, který přijde vhod všem projektantům, investorům, stavebním inženýrům nebo zaměstnancům stavebních firem a úřadů. Náplní našich kurzů jsou zajímavá témata týkající se stavební legislativy, díky které si nejen rozšíříte své obzory v oblasti práva, ale také vyjasníte stavební zákon, nebo zákon o územním plánování. Detailně si rozeberete i projektovou dokumentaci, její stupně a zabrousíte i do oblasti developerských projektů. S našimi kurzy získáte komplexní přehled, který vám značně usnadní orientaci v právní legislativě a v dokumentaci stavebních projektů.

DOVEDNOST VYSTAVBY DOMU NA KLIČ

Tento kurz je připraven pro všechny, kdo již má zkušenosti z výstavby, ale chtěl by se naučit stavět domy na klíč na zaklade zákonů ČR, odpovídajícím jeho pravidla a specifikace. Odborná výuka formou intenzivního kurzu bude rozdělená do dvou části: teoretická a praktická. Praktická část bude probíhat ve formě odborné stáže v rozsahu 7 pracovních dnů. Praktickou část ve formě stáže je student oprávněný absolvovat pouze po úspěšném ukončení první teoretické části.

Obsah školení

 • • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb.
 • • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.
 • • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky.
 • • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
 • • Vyvlastňovací zákony č. 416/2009, č. 184/2006, č. 169/2018.
 • • Novela stavebního zákona (225/2017 Sb.) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.
 • • Umisťování staveb, účastníci řízení, nezákonná závazná stanoviska, vadná stanoviska, druhy a pravomoci stavebních úřadů a úřadů územního plánování.
 • • Námitky, odvolání, protokoly.
 • • Prokázání vlastnických a jiných věcných práv, absolutní a relativní práva.
 • • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.
 • • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací?
 • • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky?
 • • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • • Duševní vlastnictví – technická práva.
 • • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • • Stavebního zákona,
  • • Občanského zákoníku,
  • • Zákona o veřejných zakázkách,
  • • Účetních a daňových předpisů?
 • • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • • Cenové předpisy a výkazy výměr.
 • • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.
 • • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
 • • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
 • • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • • Správní řízení.
 • • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ).
 • • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení.
 • • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.

Praktická část kurzu bude probíhat v aktuální stavbe
společnosti ORTUS GROUP s. r. o. pod vedením ředitele
Cena: 17 000-kčKURZ STAVEBNÍ ZÁKON

Kurz je zaměřen na žadatele o vydání opatření nebo rozhodnutí předepsaná pro konkrétní druh stavby. Sestavit kvalitní záměr stavby je odborně náročná práce. Každá vada a pochybení vede k prodloužení termínu přípravy, která už tak je jedna z nejdelších na světě.

Cíl kurzu -Odstranění vad a pochybení v přípravné a projektové dokumentaci, žádostech o závazná stanoviska a tím zkrácení lhůt pro vydání požadovaných stanovisek, závazných stanovisek od úrovně územního plánu až po odstranění staveb popř. dodatečných povolení.

Obsah školení

 • Přednášející jako autor publikace „Stavební zákon a předpisy související“ se zaměří na:
 • • klasické pozemní stavby,
 • • stavby vodního zákona,
 • • inženýrské sítě,
 • • dopravní stavby – pozemní komunikace,
 • • vlastnická práva,
 • • omezení vlastnictví,
 • • vyvlastňovací zákony.

Metody

Seznámení se s neurčitými výrazy a pojmy, které se ve stavebně – montážních zakázkách vyskytují a stavební předpisy je nespecifikují. Za nespecifikované výrazy a pojmy užité v přípravě, dokumentaci a dále odpovídá zpracovatel, resp. ta osoba, která je použila první.

Cena: 15 000-kčTECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

Zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů, r. 2020/2021

Obsah školení

 • • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě (NOZ - Občanský zákoník)
 • • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest a inženýrských sítí, povolování staveb, ZDP Novela zákona o daních z příjmů
 • • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ - Nový občanský zákoník), Ohlašování staveb (NSZ -nový stavební zákon)
 • • Kategorie stavebních záměrů a způsoby správních řízení, společní řízení stavebních záměrů
 • • Ostatní záměry (technologické, počítačové sestavy, SW, služby, nehmotný majetek, stroje a výrobní linky, zařízení a inventář). Novela zákona o daních z příjmů č. 540/2020 Sb.
 • • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 • • Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku
 • • Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, EU a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena, změny vyvolané NOZ
 • • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 • • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy. Novela vyhl. č. 310/2020 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., dokumentace vyhl. č. 405/2017 Sb.
 • • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
 • • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby, nájmy a NOZ
 • • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, novela stavebního zákona (NSZ)
 • • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM, služeb, TDS, AD, KOBOZP
 • • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, dle NOZ a ZU (zákona o účastnictví)
 • • Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci - provozní náklady
 • • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny, snížení základu daně z příjmů
 • • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník, daně z nemovitých věci.
 • • Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 237/2020 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014, vyhl. č. 345/2015 Sb., vyhl. č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb., vyhl. č. 488/2020 Sb., ocenění věcných břemen a práva stavby
 • • Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
 • • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) - RCHP
 • • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku
 • • Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb.
 • • Společný celní sazebník, Nařízení komise EU 2016/1821
 • • N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 • • Zákon č. 586/1992 Sb., Aktuální znění 02/2021
 • • Rozpočty, výkazy výměr, náklady, výdaje, rizika při vadném zařazení ze strany finanční správy a dotačních orgánů
 • • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ve znění zák. č. 602/2020, zák. č. 543/2020, č. 540/2020 Sb., a 386/2020 Sb.

Cena: 15 000-kčDle požadavků firem jsme díky spolupráci s řadou odborníků schopni připravit nabídku na kurzy tzv. "na míru", snačí nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.
+420731650282
info@ortusgroup.cz